پودر سیاه‌کاری

پوشش تزئینی و محافظتی که روی قطعات خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد و پوشش سیاه‌رنگ زیبا و مقاوم را ایجاد می‌کند.