واترواش

از این ماده برای خارج‌کردن رنگ‌های مزاحم از خط رنگ استفاده می‌شود.