رنگبرها

رنگبرها پایه اسیدی یا قلیایی دارند و به‌صورت غوطه‌وری و در دماهای مختلف استفاده می‌شوند.

رنگبر‌ها از دیرباز برای پاک کردن رنگ‌های نامطلوب از روی قطعات رنگ شده یا رنگ‌های فشرده‌ی هنگر‌ها و گرتینگ‌های خط رنگ، مصرف می‌شوند.